loader image

TUMBO WGZ15/45EA (003253) სიხშირული მართვის მინი სადგური

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.6 (kw)
სიმაღლე 45 m
წყლის რაოდენობა 75 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 5 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +95 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO WGZ15/45EA (003253) სიხშირული მართვის მინი სადგური

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.6 (kw)
სიმაღლე 45 m
წყლის რაოდენობა 75 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 5 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +95 C
Call Now Button