loader image

AQUASTRONG EC250C (002219)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 7.5 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 56.5 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 900 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 2″x 2″
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EC250C (002219)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 7.5 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 56.5 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 900 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 2″x 2″
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 100 350 600 780 850 900
EC250C 7.5 10 ტ/სთ 6 21 36 46.8 51 54
სიმაღლე 55 50 40 30 15 10
Call Now Button