loader image

AQUASTRONG ECm158 (002217)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.75 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 33 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 90 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG ECm158 (002217)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.75 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 33 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 90 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 10 55 80 90
ECm158 0.75 1 მ³/სთ 0.6 3.3 4.8 5.4
სიმაღლე 33 20 10 5
Call Now Button