loader image

AQUASTRONG EJm121C (002224)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.9 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 48 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 55 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 9 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EJm121C (002224)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.9 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 48 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 55 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 9 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 5 25 40 45 50 55
EJm121C 0.9 1.2 მ³/სთ 0.3 1.5 2.4 2.7 3 3.3
სიმაღლე 45 39 32 28 25 21
Call Now Button