loader image

AQUASTRONG EKm110-1 (002714)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.1 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 85 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 70 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EKm110-1 (002714)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.1 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 85 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 70 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 5.00 20.00 30.00 40.00 50.00 70.00
EKm110-1 1.1 1.5 მ³/სთ 0.3 1.2 1.8 2.4 3 4.2
სიმაღლე 80 60 50 40 30 10

 

video

https://www.youtube.com/watch?v=4AP9q04nW1c

Call Now Button