loader image

AQUASTRONG EVPm4-5 (002228)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.5 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 61 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 100 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 220V-240V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +60 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EVPm4-5 (002228)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.5 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 61 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 100 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 220V-240V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +60 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 16.7 33.3 50 66.7 83.3 100
EVPm4-5 1.5 2 მ³/სთ 1 2 3 4 5 6
სიმაღლე 58 57 55 48 39 29
Call Now Button