loader image

AQUASTRONG EMSm370/2,2 (002227)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 2.2(KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 24 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 430 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 2″x 1 1/4″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EMSm370/2,2 (002227)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 2.2(KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 24 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 430 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 2″x 1 1/4″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 200 250 300 350 430 520
EMSm370/2,2 2.2 3 მ³/სთ 12 15 18 21 26 31
სიმაღლე 21.7 20.9 20 18.8 16.2 12.3
Call Now Button