loader image

AQUASTRONG EKm60-1 (002215)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.37 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 35 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 30 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

 

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EKm60-1 (002215)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.37 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 35 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 30 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

 

მოდელი KW HP ლ/წთ 5 10 20 30
Ekm60-1 0.37 0.5 მ³/სთ 0.3 0.6 1.2 1.8
სიმაღლე 30 25 15 5
video

https://www.youtube.com/watch?v=4AP9q04nW1c

Call Now Button