loader image

AQUASTRONG 5ECm100S (002222)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.9 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 55 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 90 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG 5ECm100S (002222)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.9 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 55 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 90 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 5 45 65 80 85 90
5ECm100s 1.5 2 მ³/სთ 0.3 2.7 3.9 4.8 5.1 5.4
სიმაღლე 50 40 30 20 10 5
Call Now Button