loader image

AQUASTRONG ECHm2-50 (002711)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.55 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 45 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 60 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 230V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +85 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG ECHm2-50 (002711)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.55 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 45 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 60 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 230V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +85 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 10 20 30 40 50 60
ECHm2-50 0.55 0.75 მ³/სთ 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6
სიმაღლე 40 37 33 30 24 19
Call Now Button