loader image

AQUASTRONG EHm/5AM (002220)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.5 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 22 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 450 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე  8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 2″x 2″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EHm/5AM (002220)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.5 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 22 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 450 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე  8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 2″x 2″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 60 150 300 360 390 450
EHm/5AM 1.5 2 მ³/სთ 3.6 9 18 21.6 23.4 27
სიმაღლე 22 20 16 13 12 9
Call Now Button