loader image

AQUASTRONG EHm/7AR (003357)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 4 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 20 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 2350 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 4″x 4″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +60 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EHm/7AR (003357)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 4 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 20 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 2350 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 4″x 4″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +60 C
მოდელი HP KW ლ/წთ 700 1000 1400 1800 2000 2300
 EHm/7AR 5.5 4 მ³/სთ 42 60 84 108 120 138
სიმაღლე 17.5 16.5 14 11.5 10 7
Call Now Button