loader image

AQUASTRONG EMSm120/0.55 (002226)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.55(KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 21 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 160 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/4″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EMSm120/0.55 (002226)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.55(KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 21 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 160 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/4″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 60 80 100 120 140 160
EMSM120/0,55 0.55 0.75 მ³/სთ 3.6 4.8 6 7.2 8.4 9.6
სიმაღლე 17.9 16.6 15.1 13.3 11.2 8.7
Call Now Button