loader image

AQUASTRONG EST40-200/55 (002248)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 5.5 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 800 ლ/წთ
მაქსიმალური სიმაღლე 44 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65-40 მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +85 C
დაცვის კლასი IP54

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EST40-200/55 (002248)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 5.5 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 800 ლ/წთ
მაქსიმალური სიმაღლე 44 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65-40 მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +85 C
დაცვის კლასი IP54
მოდელი KW HP ლ/წთ 300 400 450 600 700
EST40-200/55 5.5 7.5 მ³/სთ 18 24 27 36 42
სიმაღლე 42 40 38 32 27
Call Now Button