loader image

AQUASTRONG EJm100LB (002223)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.75 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 46 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 50 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 9 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

 

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EJm100LB (002223)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.75 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 46 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 50 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 9 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

 

მოდელი KW HP ლ/წთ 5 10 20 35 50
EJm100LB 0.75 1 მ³/სთ 0.3 0.6 1.2 2.1 3
სიმაღლე 45 40 30 20 10
video

https://www.youtube.com/watch?v=4AP9q04nW1c

Call Now Button