loader image

AQUASTRONG 2ECm25/160A (003350)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 2.2(KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 65 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 180 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/2″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +60 C

 

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG 2ECm25/160A (003350)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 2.2(KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 65 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 180 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/2″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +60 C

 

მოდელი HP KW ლ/წთ 40 80 100 120 140 180
2ECm25/160A 3 2.2 მ³/სთ 2.4 4.8 6 7.2 8.4 10.8
სიმაღლე 63 53 50 45 40 27
video

https://www.youtube.com/watch?v=4AP9q04nW1c

Call Now Button