loader image

AQUASTRONG AQUA SMART 16 (002724)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 96 W
მაქსიმალური სიმაღლე 16 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 25 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 0 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა
ძაბვა 230V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +55 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +90 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG AQUA SMART 16 (002724)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 96 W
მაქსიმალური სიმაღლე 16 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 25 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 0 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა
ძაბვა 230V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +55 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +90 C
Call Now Button