loader image

AQUASTRONG AQUA SMART 45 (002725)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.55 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 45 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 91.67ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 25 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +55 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +80 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG AQUA SMART 45 (002725)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.55 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 45 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 91.67ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 25 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +55 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +80 C
Call Now Button