loader image

AQUASTRONG EJm75 (003188)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.75  (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 54.5 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 65 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 9 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EJm75 (003188)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.75  (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 54.5 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 65 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 9 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C
მოდელი HP KW ლ/წთ 0 8.3 20 33.33 50 65
EJm75 1 0.75 მ³/სთ 0 0.5 1.2 2 3 3.9
სიმაღლე 54.5 48 40 30 20 5
video

https://www.youtube.com/watch?v=4AP9q04nW1c

Call Now Button