loader image

AQUASTRONG EST40-160/30 (003598)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

EST40-160/30 003598 იტალია
სიმძლავრე 3 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 700 ლ/წთ
მაქსიმალური სიმაღლე 31.8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65-40 მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +85 C
დაცვის კლასი IP54

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EST40-160/30 (003598)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

EST40-160/30 003598 იტალია
სიმძლავრე 3 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 700 ლ/წთ
მაქსიმალური სიმაღლე 31.8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65-40 მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +85 C
დაცვის კლასი IP54
მოდელი HP KW ლ/წთ 0 300 400 450 600 700
EST40-160/30 4 3 მ³/სთ 0 18 24 27 36 42
სიმაღლე 31.8 29 27.5 26.3 21.5 17.5
Call Now Button