loader image

AQUASTRONG EKm90-1 (003201)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.75 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 90 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 35 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 3/4″x 3/4″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

 

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EKm90-1 (003201)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.75 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 90 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 35 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 3/4″x 3/4″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

 

მოდელი HP KW ლ/წთ 0 5 10 20 30 35
EKm90-1 1 0.75 მ³/სთ 0 0.3 0.6 1.2 1.8 2.1
სიმაღლე 90 75 60 40 15 5
video

https://www.youtube.com/watch?v=4AP9q04nW1c

Call Now Button