loader image

AQUASTRONG EVP10H-5 (002233)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 5.5 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 93 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 267 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/2″x 1 1/4″
ძაბვა 380V-415V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +60 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EVP10H-5 (002233)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 5.5 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 93 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 267 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/2″x 1 1/4″
ძაბვა 380V-415V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +60 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 33 67 133 200 233 267
EVP10H-5 5.5 7.5 მ³/სთ 2 4 8 12 14 16
სიმაღლე 91 87 81 72 64 55
Call Now Button