loader image

AQUASTRONG EVP6H-8 (002231)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 3 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 103 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 175 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/2″x 1 1/4″
ძაბვა 220V-380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +60 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EVP6H-8 (002231)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 3 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 103 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 175 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/2″x 1 1/4″
ძაბვა 220V-380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +60 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 16.7 50 100 125 150 175
EVP6H-8 3 4 მ³/სთ 1 3 6 7.5 9 10.5
სიმაღლე 100 95 80 66 50 31
Call Now Button