loader image

AQUASTRONG QDX10-16-0,75A (002211)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.75(KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 275 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 20 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 50 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG QDX10-16-0,75A (002211)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.75(KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 275 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 20 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 50 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
მოდელი KW HP ლ/წთ 166 175 200 275
QDX10-16-0,75A 0.75 1 მ³/სთ 10 10.5 12 16.5
სიმაღლე 16 15 10 5
Call Now Button