loader image

AQUASTRONG QDX15-14-1,1A (002212)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 500 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 15 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG QDX15-14-1,1A (002212)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 500 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 15 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
მოდელი KW HP ლ/წთ 50 200 350 400 475 500
QDX15-14-1,1A 1.1 1.5 მ³/სთ 3 6 21 24 28.5 30
სიმაღლე 15 12 10 8 5 2

 

Call Now Button