loader image

AQUASTRONG QDX1,5-32-0,75A (002210)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.75(KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 175 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 33 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 25 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG QDX1,5-32-0,75A (002210)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.75(KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 175 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 33 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 25 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
მოდელი KW HP ლ/წთ 25 75 100 125 150 175
QDX1,5-32-0,75A 0.75 1 მ³/სთ 1.5 4.5 6 7.5 9 10.5
სიმაღლე 32 25 20 15 10 5
Call Now Button