loader image

AQUASTRONG WF2000 (002717)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია 

მაქსიმალური  წნევა 5 ბარი
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1″x 1″
მოცულობა 2 ლიტრი
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG WF2000 (002717)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია 

მაქსიმალური  წნევა 5 ბარი
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1″x 1″
მოცულობა 2 ლიტრი
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35C
Call Now Button