loader image

V1100Q (002952)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 1.1 (kw)
მაქსიმალური სიმაღლე 14 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 360 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 50 mm
ძაბვა 220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

V1100Q (002952)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 1.1 (kw)
მაქსიმალური სიმაღლე 14 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 360 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 50 mm
ძაბვა 220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 0 90 120 150 180 210
V1100Q 1.1 1.5 მ³/სთ 0 5.4 7.2 9 10.8 12.6
სიმაღლე 15 11 9 6.5 4 0
Call Now Button