loader image

V750 (002951)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.75 (kw)
მაქსიმალური სიმაღლე 13 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 320 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 50 mm
ძაბვა 220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

V750 (002951)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.75 (kw)
მაქსიმალური სიმაღლე 13 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 320 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 50 mm
ძაბვა 220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 0 60 120 180 225 265
 V750 0.75 1 მ³/სთ 0 3.6 7.2 10.8 13.5 15.9
სიმაღლე 12 10 8 5.5 3 0
Call Now Button