loader image

AQUASTRONG 50EDSUm12-8-0.75 (002719)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.75 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 12.7 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 395 ლ/წთ
მაქს ნაწილაკების ზომა 35 მმ
გამომსვლელის    ზომა 2″ – 50 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG 50EDSUm12-8-0.75 (002719)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.75 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 12.7 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 395 ლ/წთ
მაქს ნაწილაკების ზომა 35 მმ
გამომსვლელის    ზომა 2″ – 50 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 16.67 66.67 133.33 200.00 316.67 395.00
50EDSUm12-8-0.75 0.75 1 მ³/სთ 1 4 8 12 19 23.7
სიმაღლე 12.5 11 9.5 8 6 1.5
Call Now Button