loader image

AQUASTRONG EJWm/3BL (003352)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.5  (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 51  მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 120 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 9 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/4″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EJWm/3BL (003352)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.5  (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 51  მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 120 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 9 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/4″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C
მოდელი HP KW ლ/წთ 20 30 40 60 80 100
EJWm/3BL 2 1.5 მ³/სთ 1.2 1.8 2.4 3.6 4.8 6
სიმაღლე 45 42 39 35 30 26
video

https://www.youtube.com/watch?v=4AP9q04nW1c

Call Now Button