loader image

AQUASTRONG EKJ-1202P (003200)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

მოცემული ტუმბო გამოიყენება სუფთა და მსუბუქად დაბინძურებული წყლისთვის.

გამოსადეგია ეზოს სარწყავად და სახლის წყალმომარაგების სისტემებში.

სიმძლავრე 1.2  (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 48 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 80 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 7/8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +35 C

 

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EKJ-1202P (003200)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

მოცემული ტუმბო გამოიყენება სუფთა და მსუბუქად დაბინძურებული წყლისთვის.

გამოსადეგია ეზოს სარწყავად და სახლის წყალმომარაგების სისტემებში.

სიმძლავრე 1.2  (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 48 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 80 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 7/8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +35 C

 

მოდელი HP KW ლ/წთ 0 8.3 16.66 41.66 58.33 80
EKJ-1202P 1.8 1.2 მ³/სთ 0 0.5 1 2.5 3.5 4.8
სიმაღლე 48 45 40 28 20 5
video

https://www.youtube.com/watch?v=4AP9q04nW1c

Call Now Button