loader image

AQUASTRONG EKSm350A (003175)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.35  (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 35 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 40 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 9 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EKSm350A (003175)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.35  (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 35 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 40 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 9 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C
მოდელი HP KW ლ/წთ 0 5 14 21 34 40
EKSm350A 0.47 0.35 მ³/სთ 0 0.3 0.84 1.26 2.04 2.4
სიმაღლე 35 32 25 20 10 5

 

video

https://www.youtube.com/watch?v=4AP9q04nW1c

Call Now Button