loader image

AQUASTRONG EMSm210/1.1 (003189)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.1  (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 19.7 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 300 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/2″ X 1 1/4″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა .+85 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EMSm210/1.1 (003189)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.1  (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 19.7 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 300 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/2″ X 1 1/4″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა .+85 C
მოდელი HP KW ლ/წთ 0 120 160 200 250 300
EMSm210/1.1 1.5 1.1 მ³/სთ 0 7.2 9.6 12 15 18
სიმაღლე 19.7 18.7 18 17.1 15.6 13.6
Call Now Button