loader image

AQUASTRONG EPm37 (003186)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.37  (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 38.5 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 35 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

 

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EPm37 (003186)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.37  (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 38.5 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 35 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

 

მოდელი HP KW ლ/წთ 0 5 10 15 20 35
EPm37 0.5 0.37 მ³/სთ 0 0.3 0.6 0.9 1.2 2.1
სიმაღლე 38.5 32.5 27 20 15 2
video

https://www.youtube.com/watch?v=4AP9q04nW1c

Call Now Button