loader image

AQUASTRONG EKJ-602P (003199)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

მოცემული ტუმბო გამოიყენება სუფთა და მსუბუქად დაბინძურებული წყლისთვის.

გამოსადეგია ეზოს სარწყავად და სახლის წყალმომარაგების სისტემებში.

სიმძლავრე 0.6  (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 35 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 50 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 7/8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +35 C

 

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EKJ-602P (003199)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

მოცემული ტუმბო გამოიყენება სუფთა და მსუბუქად დაბინძურებული წყლისთვის.

გამოსადეგია ეზოს სარწყავად და სახლის წყალმომარაგების სისტემებში.

სიმძლავრე 0.6  (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 35 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 50 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 7/8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +35 C

 

მოდელი HP KW ლ/წთ 0 8.3 16.66 25 41.66 50
EKJ-602P 0.8 0.6 მ³/სთ 0 0.5 1 1.5 2.5 3
სიმაღლე 35 25 17 15 10 5
video

https://www.youtube.com/watch?v=4AP9q04nW1c

Call Now Button