loader image

AQUASTRONG EQS14,5-42/3-1,5L (002213)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.5 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 240 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 42 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 50 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 7 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EQS14,5-42/3-1,5L (002213)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.5 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 240 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 42 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 50 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 7 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
მოდელი KW HP ლ/წთ 25 75 135 185 215 240
EQS14,5-42/3-1,5L 1.5 2 მ³/სთ 1.5 4.5 8.1 11.1 12.9 14.4
სიმაღლე 40 35 25 15 10 2.5

 

Call Now Button