loader image

AQUASTRONG EVP6H-6 (002230)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 2.2 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 76 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 175 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/2″x 1 1/4″
ძაბვა 220V-380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +60 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EVP6H-6 (002230)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 2.2 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 76 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 175 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/2″x 1 1/4″
ძაბვა 220V-380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +60 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 16.7 33.3 75 100 125 175
EVP6H-6 2.2 3 მ³/სთ 1 2 4.5 6 7.5 10.5
სიმაღლე 74 71 63 56 45 20
Call Now Button