loader image

AQUASTRONG EWC601A (003173)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.6  (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 8.5 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 100 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 0 მეტრი
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +50 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EWC601A (003173)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.6  (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 8.5 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 100 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 0 მეტრი
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +50 C
მოდელი HP KW ლ/წთ 0 40 60 75 80 100
EWC601A 0.8 0.6 მ³/სთ 0 2.4 3.6 4.5 4.8 6
სიმაღლე 8.5 7.5 6 4.5 4 3.3
Call Now Button