loader image

AQUASTRONG QDX3-18-0,55A (002209)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.55(KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 200 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 20 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 25 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG QDX3-18-0,55A (002209)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.55(KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 200 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 20 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 25 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
მოდელი KW HP ლ/წთ 50 100 150 180 200
QDX3-18-0,55A 0.55 0.75 მ³/სთ 3 6 9 10.8 12
სიმაღლე 18 15 10 5 2
Call Now Button