loader image

QY100-4.5-2.2 (002953)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 2.2 (kw)
მაქსიმალური სიმაღლე 9.5 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 2333.33 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 150 mm
ძაბვა 380V
მუშაობის ხანგრძლივობა უწყვეტი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

QY100-4.5-2.2 (002953)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 2.2 (kw)
მაქსიმალური სიმაღლე 9.5 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 2333.33 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 150 mm
ძაბვა 380V
მუშაობის ხანგრძლივობა უწყვეტი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 0 500 750 1250 1666.67 2250
QY100-4.5-2.2 2.2 3 მ³/სთ 0 30 45 75 100 135
სიმაღლე 9.5 8 7 5.5 4.5 2.8
Call Now Button