loader image

TUMBO CB 2-40 (001472)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.37 (kw) – 0.50 (HP)
მაქსიმალური სიმაღლე 37 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 58.33 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1″x 1″
ძაბვა 220V-240V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO CB 2-40 (001472)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.37 (kw) – 0.50 (HP)
მაქსიმალური სიმაღლე 37 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 58.33 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1″x 1″
ძაბვა 220V-240V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა
მოდელი KW HP ლ/წთ 8.33 25 41.67 58.33
CB 2-40 0.37 0.5 მ³/სთ 5 1.5 2.5 3.5
სიმაღლე 36 32 25 17
Call Now Button