loader image

TUMBO CB 4-40 (001473)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.5 (kw) – 0.75 (HP)
მაქსიმალური სიმაღლე 34 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 133.33 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1-1/4″x 1″
ძაბვა 220V-240V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO CB 4-40 (001473)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.5 (kw) – 0.75 (HP)
მაქსიმალური სიმაღლე 34 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 133.33 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1-1/4″x 1″
ძაბვა 220V-240V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა
მოდელი KW HP ლ/წთ 16.67 33.33 50 58.33
CB 4-40 0.5 0.75 მ³/სთ 1 2 3 3.5
სიმაღლე 33 29 21 17
Call Now Button