loader image

TUMBO CSP-550C (002273)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.55 (kw) – 0.75 (hp)
სიმაღლე 7.5 m
წყლის რაოდენობა 175 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO CSP-550C (002273)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.55 (kw) – 0.75 (hp)
სიმაღლე 7.5 m
წყლის რაოდენობა 175 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 0 50 100 133.333 166.667 175
CSP-550C 0.55 0.75 მ³/სთ 0 3 6 8 10 10.5
სიმაღლე 7.5 7 5 4 2 0
Call Now Button