loader image

TUMBO DYB-40-1-12V (002581)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 180 (w)
მაქსიმალური სიმაღლე 10 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 45 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 3/4″
ძაბვა 12 V
უწყვეტი სამუშაო დრო 30 min
ბრუნი 3200 rpm
გადასატუმბი სითხე: დიზელი, ნავთი, ღვინო, წყალი

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO DYB-40-1-12V (002581)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 180 (w)
მაქსიმალური სიმაღლე 10 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 45 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 3/4″
ძაბვა 12 V
უწყვეტი სამუშაო დრო 30 min
ბრუნი 3200 rpm
გადასატუმბი სითხე: დიზელი, ნავთი, ღვინო, წყალი
Call Now Button