loader image

TUMBO DYB-40DA (002596)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 550 (w)
მაქსიმალური სიმაღლე 30 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 40 L/min
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 220 V
უწყვეტი სამუშაო დრო 24 h
გადასატუმბი სითხე: წყალი, ღვინო, AD BLUE

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO DYB-40DA (002596)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 550 (w)
მაქსიმალური სიმაღლე 30 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 40 L/min
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 220 V
უწყვეტი სამუშაო დრო 24 h
გადასატუმბი სითხე: წყალი, ღვინო, AD BLUE
Call Now Button