loader image

TUMBO DYB-50-24V (002578)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 300 (w)
მაქსიმალური სიმაღლე 13 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 60 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 3/4″
ძაბვა 24 V
უწყვეტი სამუშაო დრო 30 min
ბრუნი 3200 rpm
გადასატუმბი სითხე: დიზელი, ნავთი, ღვინო, წყალი

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO DYB-50-24V (002578)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 300 (w)
მაქსიმალური სიმაღლე 13 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 60 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 3/4″
ძაბვა 24 V
უწყვეტი სამუშაო დრო 30 min
ბრუნი 3200 rpm
გადასატუმბი სითხე: დიზელი, ნავთი, ღვინო, წყალი
Call Now Button