loader image

TUMBO DYB-72 (002589)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 550 (w)
მაქსიმალური სიმაღლე 25 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 72 L/min
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 220 V
უწყვეტი სამუშაო დრო: 30 min
გადასატუმბი სითხე: დიზელი, ნავთი

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO DYB-72 (002589)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 550 (w)
მაქსიმალური სიმაღლე 25 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 72 L/min
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 220 V
უწყვეტი სამუშაო დრო: 30 min
გადასატუმბი სითხე: დიზელი, ნავთი
Call Now Button