loader image

VORTEX VKS 200 M (001433)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 1.5 (kw) – 2 (hp)
სიმაღლე 34 m
წყლის რაოდენობა 266,6 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1.5″
ძაბვა 220V-240V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

მოდელი KW HP ლ/წთ 83.33 166.66 233.33 266.66
VKS 200 M 1.5 2 მ³/სთ 5 10 14 16
სიმაღლე 30 26 19 15

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VORTEX VKS 200 M (001433)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 1.5 (kw) – 2 (hp)
სიმაღლე 34 m
წყლის რაოდენობა 266,6 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1.5″
ძაბვა 220V-240V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

მოდელი KW HP ლ/წთ 83.33 166.66 233.33 266.66
VKS 200 M 1.5 2 მ³/სთ 5 10 14 16
სიმაღლე 30 26 19 15
მოდელი KW HP ლ/წთ 83.33 166.66 233.33 266.66
VKS 200 M 1.5 2 მ³/სთ 5 10 14 16
სიმაღლე 30 26 19 15
Call Now Button